۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید که هر مسیحی باید به خاطر بسپارد

دکتر مایکل کروگر، پروفسور عهد جدید، یک سری مقالات بر روی کانن عهد جدید دارد که در کانون انجیل ترجمه و منتشر شده است. این مقالات در سطحی معمولی برای مسیحیان عادی نوشته شده است.

لیست این ۱۰ مقاله کوتاه را یکجا در این پست می توانید داشته باشید:

۱. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۱ – قدمت کتب عهد جدید

۲. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۲ – متون مشکوک

۳. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۳ – تمام کتب عهد جدید از اقتدار رسولان برخوردار هستند

۴. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۴ – “بعضی از نویسندگان عهد جدید از دیگر نویسندگان عهد جدید به‌عنوان کتاب مقدس نقل قول می‌کنند”.

۵. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۵ – “اناجیل چهارگانه تا پایان قرن دوم به خوبی تثبیت شدند”

۶. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۶ – در اواخر قرن دوم قطعۀ موراتوریان ۲۲ کتاب از ۲۷ کتاب عهد جدید را تأیید می‌کند.

۷. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۷ – “مسیحیان اولیه اغلب از متون غیر کانُنی استفاده می کردند”

۸. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۸ – “کانُن عهد جدید نه در شورای نیقیه و نه در هیچ شورای کلیسایی دیگر، تصمیم گیری نشد”

۹. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۹ – “مسیحیان دربارۀ کانُنی بودن بعضی از کتاب‌های عهد جدید توافق ندارند”

۱۰. ۱۰ واقعیت اساسی درباره کانُن عهد جدید. شماره ۱۰ – “مسیحیان اولیه باور داشتند که خودِ کتاب‌های کاننی به خودشان اعتبار و هویت می‌بخشند.“

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.