صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی

انتخاب سردبیر

 • کتاب مقدس و علم
  تعریف جستجوی علمی و تفسیر کتاب مقدس، هر دو به مکاشفۀ خدا از خود بستگی دارند، در واقع کتاب مقدس شکل مستقیم‌تری از سخن‌گویی خداوند است، که مکاشفۀ خاص نامیده می‎شود؛ و
 • ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس
  تعریف ازدواج از دیدگاه کتاب مقدس، یک عطیه الهی، داوطلبانه، جنسی و اجتماعی بین یک مرد و یک زن از خانواده‌ای متفاوت است که در نهایت به منظور خدمت خداوند  می باشد.
 • ۱۰ دلیل برای فروتن بودن در مقابل مخالفان
   از مدرسۀ ابتدایی (وقتی که آخرین دعوا را در حیاط مدرسه داشتم و شکست خوردم)، تا وقتی که کشیش ارشد اوّلین کلیسای تعمیدی دورهام شدم، هیچ دشمنی نداشته‌ام. امّا در
 • واژۀ گم شده در انجیل مدرن ما
  هر فرد مسیحی عاشق انجیل است. اصولا، نمی‌توان یک مسیحی پیدا که در انجیل بنا نشده یا به واسطۀ آن نجات نیافته باشد. بنابراین، سه بار هورا به افتخار انجیل. و بهتره بگیم

مجموعه کتابها