صفحه اصلی


TGC Farsi
انجیل برای همه زندگی

انتخاب سردبیر

  • پنج دلیل برای اهمیت بسیار زیاد تثلیث
    به ما گفته شده است که توصیف آن دشوار، غیر قابل فهم است و حتّی در کتاب مقدّس هم پیدا نمی‌شود. پس چرا ما باید جدای از این واقعیت که درست هم هست، به تثلیث اهمیت بدهیم؟
  • الهیات کاتولیک روم
    تعریف:   الهیات کاتولیک روم، یک نظام اعتقادی و عقاید منحصر به ‌فردی است که توسط کلیسای کاتولیک روم گسترش یافته و از آن دفاع می‌شود. این سیستم ریشه در دو
  • بین عهد‌ عتیق و عهد جدید چه اتفاقاتی افتاد؟
    تاریخِ کتاب مقدسی به دو دوره بزرگ تقسیم شده است: عهد عتیق و عهد جدید. هرچند این دورهٔ بین دو عهد توسط آنها نقل نشده است؛ اما در عهد عتیق نبوت‌هایی و در عهد جدید

مجموعه کتابها