۱۰ نکته که باید دربارۀ آموزۀ کتاب مقدس در باب مردان و زنان بدانیم

۱_ بر اساس طرح خداوند ما زن و مرد آفریده شده‌ایم.

مطابق گزارش پیدایش از آفرینش، خدا انسان را زن و مرد آفرید (پیدایش ۲۶:۱-۲۸). زن بودن و مرد بودن مطابق آفرینش است و نه چیزی قراردادی. این اتفاق توسط خدا به وقوع پیوسته و جامعه آن را تعریف نکرده است. بدین ترتیب هویت جنسی ما به ‌گونه‌ای نیست که رهنی را برمی‌داریم یا قراری دوباره می‌گذاریم. خداوند ما را آفریده و ما مخلوق او هستیم، هم مردان و هم زنان.

۲_ ما به صورت مرد و زن بر اساس تصویر خداوند آفریده شده‌ایم.

طرح هویت جنسی دوگانۀ انسان‌ها به طریقی رازآمیز سرشت خدا را بازتاب می‌دهد. در حالی که در انسان بودن اشتراک داریم؛ زن و مرد بیشتر از این که برابر و یکسان باشند، منحصربه‌فرد و مکمل هم هستند. مکمل بودن، نمایی از سرشت خداوند را منعکس می‌کند. از مشخصه‌های خدا نیز باید به وحدت در کثرت (سه در یک، برابر در شخص بودن، متمایز در نقش‌ها) اشاره کرد. این وحدت در کثرت به زیبایی در ازدواج انسانی بازتاب یافته است، جایی که دو تن یک می‌شوند (پیدایش ۲۴:۲-۲۵).

۳_ نخست مرد خلق شد؛ پس بر اوست که مسئولیت هدایتگری را به عهده بگیرد.

کلام به ما آموزش می‌دهد که از طریق عمل مستقیم و الهی آفرینش، نخست مرد آفریده شد و به او مسئولیت هدایتگری را دادند. سپس و به تبع آن خدا زن را از مرد (پیدایش ۵:۲-۹) و برای مرد (پیدایش ۱۸:۲-۲۰) آفرید. بر او بود که زمین را مطیع خود سازد و نام “آدم” بر او نهاده شد که به عنوان اسم نوع بشر استفاده می‌شود. خدا آدم را فرا خواند تا او را حسابرسی کند و مسئولیتش در مقابل سقوط را به عهده بگیرد.

ده نکته که باید دربارۀ آموزۀ کتاب مقدس در باب مردان و زنان بدانیم

۴_ مرد و زن در اِعمال تسلط بر آفرینش خدا، شریک یکدیگرند.

مرد و زن با هم فرمان خدا برای کثیر شدن و پر ساختن زمین و تسلط بر آن را دریافت کردند. خدا این دو را به صورت همسر و همکار آفرید؛ همکاری این دو شامل رهبری مرد و پشتیبانی زن بود؛ مشارکت آنها به گونه‌ای جفتی و پشت سر هم و مکمل بود. این همکاری اصیل، امروزه این‌گونه بازتاب می‌یابد که مرد وظیفۀ رهبری در امور الهی بدون سلطه‌گری را دارد و اوست که مشارکت کامل زن را در محدوده‌های کتاب‌مقدسی تشویق می‌کند.

۵_ کیستی ما به عنوان مرد و زن هستۀ وجود ما را تعریف می‌کند و نه حواشی آن را.

مطابق این که زن یا مرد آفریده شده باشیم؛ ما شوهر و زن، پسر یا دختر، و برادر و خواهر می‌شویم. این‌چنین شیوۀ زندگی ما بستگی دارد به هویت جنسی ما که آفریدۀ خداست. این هویت‌های جنسی به نوبۀ خود، نه چیزی سطحی که مسئله‌ای بسیار عمیق است و بر کیستی ما به عنوان شخص، عضو خانواده، عضو کلیسا، و شهروند اثر می‌گذارد. ما مخاطب کلام انجیل هستیم؛ در حالی که به صورت مرد یا زن به زندگی خود ادامه می‌دهیم.

۶_ سقوط، کیستی ما را به عنوان زن و مرد، فاسد و مغشوش کرده است.

مردان و زنان باید در عین تفاوت جنسی در وحدت زندگی کنند. سقوط، این چشم‌انداز را ویران کرد. سلطهٔ مردانه یا زنانه، دو نتیجۀ نامطلوبِ برآمده از روابط جنسیتی نادرست است. تنها آنها که در مسیح بازخرید شده‌اند، می‌توانند امید داشته باشند بهبود یابند و مطابق طرح مورد نظر خدا زندگی کنند. باید به یاد آوریم که مسئلۀ اساسی و نهایی، گناه است و نه طرح جنسیتی معیوب یا فساد یک نمونۀ اولیه (آدم و حوا قبل از گناه). انسانیت حتی در حالت سقوط‌یافته نیز هنوز شِمایی از طرح الهی را به نمایش می‌گذارد.

ده نکته که باید دربارۀ آموزۀ کتاب مقدس در باب مردان و زنان بدانیم

۷_ طرح خدا بهترین طرح است.

طرح انسانیتی که خدا ریخته و بر مبنای زن و مرد بودن است را نمی‌توان به چالش کشید! راه‌های خداوند بس بالاتر از طرق ماست. طرح خداوند برای زن و مرد – که به صورت رهبری مرد و همکاری زن و مرد بیان شده – بیانی است از زیبایی، حکمت و نیکویی خدا. از طریق ایمان، و تنها ایمان، می‌توانیم از قدرت خداوند بهره ببریم و مطابق طرح او، هم به‌طور فردی و هم در ارتباط با دیگران زندگی کنیم.

۸_ آموزۀ کتاب مقدس در باب طرح خداوند برای مرد و زن منسجم و سازگار است.

از پیدایش تا مکاشفه، کتاب مقدس تصویری منسجم از مرد بودن و زن بودن ارائه می‌دهد. الگوی دوگانۀ رهبری مرد و همکاری مرد و زن، در تمام پهنۀ کتاب مقدس حضور دارد؛ از آفرینش تا سقوط و تا نجات در مسیح و بازگشت نهایی. برای بحث‌های بیشتر در این باره نگاه کنید به کتاب ما: “طرح خدا برای مرد و زن: یک تحقیق کتاب‌مقدسی_الهیاتی”.

۹_ هر نسلی باید دربارۀ طرح خداوند برای مرد و زن الگویی برای نسل بعدی باشد و آن را برای آنها تشریح کند.

طرح و راه خداوند ناظر به انسان‌هاست برای رهبری خانواده؛ ناظر به پدران است برای راهنمایی پسران مطابق مردانگی کتاب‌مقدسی و خداپسندانه؛ و ناظر است به مادران برای هدایت دخترانشان مطابق زنانگی کتاب‌مقدسی و خداپسندانه. این روند، نه‌فقط در خانواده‌های معمولی که در خانوادۀ خدا یعنی کلیسا هم اتفاق می‌افتد. (ر.ک. تیتوس ۲)، درست وقتی که ساختارهای خانواده فرو می‌شکنند. من و تو چگونه پسران و دختران خود را برای زندگی مطابق طرح خدا برای زن و مرد آماده می‌کنیم؟ چگونه کلیساهای ما آنها را بدون الگوهای نقش‌محور تجهیز می‌کنند.

ده نکته که باید دربارۀ آموزۀ کتاب مقدس در باب مردان و زنان بدانیم

۱۰_ موج‌های فرهنگی امروزی، در هم شکستگی انسانیت و شورش عمیقش علیه خالق و طرح او برای زن و مرد را بازتاب می‌دهند.

موج‌های فرهنگی امروزی نظیر ازدواج هم‌جنس‌ها یا تراجنسیتی‌ها، تنها ‌علامت بیماری هستند. اینها نتیجۀ این است که انسان خدا را انکار کرده (رومیان ۱). خِرد خودمختار و آزادی‌خواه انسانی بر حق خود دربارۀ تعریف کردن انسان، با معیارهایی در تضاد با معیارهای خداوند پافشاری می‌کند. به ‌طرزی ناراحت‌کننده این شورش ریشه‌ای مستوجب داوری ابدی خواهد شد، مگر آن که به مسیح ایمان بیاوریم. ما به عنوان ایمان‌دار و به‌واسطۀ فیض و ایمان، از این امتیاز برخورداریم که از طریق زیستن مطابق طرح حکیمانه و زیبای او به خدا رو کنیم؛ آن هم در جهانی که در گناه، پژمرده می‌شود و به‌شدت نیازمند رستگاری است.


نویسندگان: اندریاس کاستِنبرگِر، مارنی کاستِنبرگِر

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.