۹ چیزی که باید دربارۀ دعا در کتاب مقدس بدانید

آیا می‌دانید چه تعداد دعا در کتاب مقدس ذکر شده است (و به چند دعا پاسخ داده شده است)؟ در اینجا پاسخ به این پرسش‌ها و موضوعات دیگری که باید در باب دعا در کتاب مقدس بدانید، عنوان شده است.

۱- تعداد ۶۵۰ دعا در کتاب مقدس ثبت گردیده است.

۲- تقریبا ۴۵۰ مورد پاسخ به دعا در کتاب مقدس ذکر شده است.

۳- اولین دعایی که در کتاب مقدس درج گشته است در پیدایش ۲۶:۴ می‌باشد (گفتگوهایِ پیش از آن، مستقیماً توسط خود خدا آغاز شده بودند، به عنوان مثال در پیدایش ۸:۳-۱۳؛ و پیدایش ۹:۴)

۴- در کتاب مقدس ۲۵ مورد دعا، از عیسی در زمان‌های مختلف، در طول خدمت زمینی او وجود دارد.

۵- در کتاب مقدس، پولس ۴۱ بار از دعا (دعا، شرح دعا، درخواست دعا، تشویق به دعا) نام می‌برد.

۶- گرچه دعا را می‌توان (و باید) در هر موقعیت فیزیکی انجام داد، اما کتاب مقدس، پنج حالت خاص را بیان می‌کند: نشستن (دوم سموئیل ۱۸:۷)، ایستادن (مرقس ۲۵:۱۱)، زانو زدن (تواریخ ۱۳:۶؛ دانیال ۱۰:۶؛ لوقا ۴۱:۲۲؛ اعمال ۶۰:۷؛ ۴۰:۹؛ ۳۶:۲۰؛ ۵:۲۱؛ افسسیان ۱۴:۳)، صورت بر روی زمین (متی ۳۹:۲۶؛ مرقس ۳۵:۱۴) و به حالت دست‌ها رو به بالا (اول تیموتائوس ۸:۲).

۷- الگویی که عیسی برای اینکه شاگردانش چگونه باید دعا کنند، بیان کرد (لوقا ۱:۱۱-۱۴)، پنج بخش را مورد توجه قرار می‌دهد: اینکه نام خدا گرامی داشته شود -تمرکز بر جلال ابدی او «ای پدر، نام تو مقدس باد»، اینکه پادشاهی خدا بیاید – تمرکز بر ارادهٔ ازلی و ابدی او «پادشاهی تو بیاید»، اینکه روزیِ ما از جانب خدا داده شده است –تمرکز بر زمان حال ما «نان روزانۀ ما را هر روز به ما عطا فرما»، اینکه بخشش خداوند شامل حال ما شده است –تمرکز بر گذشتهٔ ما «گناهان ما را ببخش، زیرا ما نیز همۀ قرضداران خود را می‌بخشیم»، و اینکه رهایی ما از جانب خدا فراهم خواهد شد –تمرکز بر آینده ما دارد.

۸- کتاب مقدس، حداقل ۹ نوعِ اصلیِ دعا را عنوان می‌کند: دعای ایمان (یعقوب ۱۵:۵)، دعای صلح و توافق (همچنین به عنوان دعای مشارکتی شناخته می‌شود) (اعمال ۴۲:۲)، دعای درخواست (همچنین به عنوان دعای استغاثه یا التماسی شناخته می‌شود) (فیلیپیان ۶:۴)، دعای شکرگزاری (مزامیر ۲:۹۵-۳)، دعای ستایشی (اعمال ۲:۱۳-۳)، دعای تقدیس (همچنین به عنوان دعای وقف کردنِ خود شناخته می‌شود) (متی ۳۹:۲۶)، دعای شفاعت (اول تیموتائوس ۱:۲)، دعای نفرین (مزامیر ۶۹)، و دعا در روح (اول قرنتیان ۱۴:۱۴-۱۵).

۹- واژهٔ «آمین» (که به معنای «بشود»، «چنین باشد»، «حقیقتاً» و «به راستی» می‌باشد) برای نخستین بار در کتاب مقدس، در اعداد ۲۲:۵ آشکار گشته است. در این بخش از کتاب مقدس، خدا به شخصی که باید آزمون خود را بپذیرد، فرمان می‌دهد که «آمین» بگوید.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.