ننگ و عار را بر دوش گیریم و با عیسی همراه شویم

“ننگ و عار را بر دوش گیریم و با عیسی همراه شویم”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.