Two halves heart embroidered red thread on black fabric. Two halves heart sewn with black thread.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.