انجام_خدمات_بشارتی_آن_هنگام_که_از_دست_دادن_جان_سود_است

“انجام_خدمات_بشارتی_آن_هنگام_که_از_دست_دادن_جان_سود_است”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.