جِیسون هِلوپولوس - Jason Helopoulos


۱۱ دلیل برای پرستش کردن با خانواده

پرستش با هم به عنوان یک خانواده چیزی نبود که برای ما به راحتی شروع شود. حتی به عنوان یک کشیش، در آغاز رهبری خانواده‌ ام در پرستش، احساس خجالت می‌کردم (به ویژه در سرود خواندن!). اگر چه، اکنون بخشی از زندگی خانوادگی ما شده است. نه، چیزی فراتر از یک بخش است – مرکزیت بیشتر بخوانید