کلیسای تندرست چیست؟


کلیسای ایده‌آل چیست، و چگونه می‌توانید ایده‌آل بودنش را تشخیص دهید؟

کلیسای تندرست با سایر کلیساها چه تفاوتی دارد؟ پرسش مهم‌تر این است که کلیسای تندرست، به ویژه در جامعه، چگونه متفاوت عمل می‌کند؟ بیشترمان در پاسخ به این پرسشها تردید داریم، هرچند که احتمالاً پیش‌فرض‌هایی در این رابطه در ذهنمان وجود دارند. با مطالعۀ این کتاب، دیگر تردیدی برایتان باقی نمی‌ماند.

مارک دِوِر، نویسندۀ این کتاب، به ایمانداران کمک می‌کند تا ویژگیهای اصلی یک کلیسای سالم را تشخیص دهند: موعظۀ تفسیری، الهیات کتاب‌مقدسی، و درک صحیح از انجیل. مارک دِوِر از ما می‌خواهد تا این ویژگیها را در کلیساهای خودمان پرورش دهیم. او با سرمشق گرفتن از نویسندگان عهدجدید و مخاطب قرار دادن اعضای کلیسا – از شبانان تا اعضای معمولی – همۀ ایمانداران را به تکاپو وامی‌دارد تا نقش خود را در حفظ کلیساهای محلی ایفا نمایند.

کتاب «کلیسای تندرست چیست؟» با ارائۀ حقایق و اصول کاربردی که در همۀ اعصار عملی می‌باشند، هر یک از ما را یاری می‌رساند تا نقش خدادادی‌مان را در بدن مسیح به انجام رسانیم.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.