نُه نشانۀ یک کلیسای سالم


در روزهایی که برای ارزیابی یک کلیسا بیشتر به ظاهر توجه می‌شود، بسیار حیاتی است که بدانیم چطور سلامت واقعی آن را بسنجیم. نشانه‌های ظاهری معیارهای مناسبی برای ارزیابی نیستند. در این کتاب، مارک دِوِر معیارهای کتاب‌مقدس را برای تشخیص سلامت کلیسا مطرح می‌کند. این معیارها به ظاهر کلیسا در نظر دنیا اشاره نمی‌کنند، بلکه به باطن کلیسا در پیشگاه خداوند. این کتاب اثری مهم و اساسی است. مطالعۀ این کتاب را به همه پیشنهاد می‌کنم.

- جان مک‌آرتور، شبان کلیسا و معلم و تفسیرگر کتاب‌مقدس

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.