کلمه جسم گردید


پاسخ هر سوالی که در رابطه با هویت مطرح است، در مسیح یافت می‌شود. هویت ما مسیحیان با استعدادها و پیش‌زمینۀ ما تعریف نمی‌شود. اگرچه همۀ اینها در جایگاه خود مهم می‌باشند، اما هویت ما با این واقعیت تعریف می‌گردد که ما به واسطۀ ایمان، در مسیح هستیم؛ و از این‌رو، خلقتی تازه می‌باشیم (دوم قرنتیان ۵:‏۱۷).

این هویتِ منجی ما است که هویت ما را مشخص می‌کند. شخصیت منجی ما و کاری که به انجام رساند، گستره و چارچوب نجات ما را تعیین می‌کند. او قلعۀ محکم ما است. ما از غضب خدا به او پناه می‌بریم. او در قلمروی سلطنت خالقمان، همه‌چیز را از نو بنا می‌سازد. از همان ابتدای شکل‌گیری کلیسای مسیحی، ایمانداران همواره معترف بوده‌اند که میان هویت و کار مسیح، ارتباطی جدایی‌ناپذیر وجود دارد. ماهیت شخصیت مسیح به ما کمک می‌کند تا کار او را درک نماییم. به همین نسبت، کاری که او به انجام رسانده است، به ما روشنگری می‌بخشد تا شخصیت او را درک نماییم.

بنابراین، هر گونه تاخت و تاز به درک و بینش کلیسا از شخصیت مسیح، بر درک و بینش کلیسا از کاری که مسیح به انجام رساند، تأثیر می‌گذارد. به همین شکل، هر گونه تاخت و تاز به درک و بینش کلیسا از کاری که مسیح به انجام رساند، بر درک و بینش کلیسا از شخصیت مسیح تأثیرگذار است. هر بحث و گفتگویی که در رابطه با نجات ما، و مفهوم «در مسیح بودن» مطرح می‌شود، ما را با درک و بینشمان از هویت مسیح رو‌به‌رو می‌سازد. درک ما از شخصیت و کار مسیح، چارچوب الهیات و عملکردهایمان را مشخص می‌نماید. از این‌رو، کاملاً لازم و حیاتی است که آنچه را کتاب‌مقدس دربارۀ شخصیت و کار مسیح بیان می‌کند، به درستی درک نماییم. اگر این حقیقت را به درستی متوجه شویم، همۀ الهیاتی که به آن اعتقاد داریم، در جایگاه صحیح خودشان قرار می‌گیرند. این اعتقادنامه به این منظور تهیه شده تا در شناخت ایمانداران از هویت مسیح، و کاری که به انجام رساند، ایشان را یاری نماید. باشد که جلال و شکوه انجیل، و هویت خودمان را در مسیح به درستی درک نماییم.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.