انجیل خدا


رسالۀ رومیان در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌سازِ تاریخ کلیسا نقش مهم و حیاتی به عهده داشته است و در اعصار و دورانهای گوناگون بر رهبران کلیسا بسیار تأثیرگذار بوده است. اما مسیحیان معمولی نیز تا به امروز با خواندن رسالۀ رومیان زندگی‌هایشان بسیار تغییر نموده و دگرگون گشته است.

چرا چنین است؟ چون پولس شرح جامع و کاملی از راه نجاتی که خدا برای بشر فراهم نموده است در اختیار ما قرار داده است که همانا خوش‌ترین خبر خوش است. پرسشهایی هم که در پایان هر فصل مطرح شده‌اند شما را یاری می‌رسانند تا این کتاب را که شالوده و زیربنایش بر کتاب‌مقدس استوار است بهتر درک نمایید.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.