قائم در فیض


حقایق واضح و شفاف از کتاب‌مقدس: حقایقی اساسی، نجاتبخش، تسلی‌دهنده؛ حقایقی که انسان را فروتن می‌سازند و خدا را جلال می‌دهند. در این حقایق قائم و استوار بمانید.

کتاب‌مقدس با شادمانی و خرسندی، غنای رحمتی را اعلام می‌کند که خدا در مسیح عیسی به گناهکاران ارزانی می‌دارد. کتاب‌مقدس مسرور است که برای ستایش جلال خدا فیض او را عیان سازد. نجات و رستگاری گناهکاران بر همین واقعیتها استوار است. اگر انتظارات و بهره‌مندی ما از نجاتمان در فیض ریشه نداشته باشد، خدا جلال نمی‌یابد، و ما از امید، تسلی، و شادی بی‌بهره می‌مانیم. از این‌رو، مسیحیان باید آنچه را کتاب‌مقدس در مورد این حقایق بیان می‌کند، به درستی درک نمایند. ما باید از این رشته‌های محکم و اصلی، از این اصول دلچسبی که بر ما مکشوف شده، باخبر باشیم. باید آنها را کند و کاو کنیم، در آنها مسرور باشیم؛ و غنای بی‌حد و اندازۀ فیض خدا در مسیح را که با مهربانی و شفقّتش بر ما می‌باراند، به همگان اعلام نماییم. باید این حقایق اساسی را یاد بگیریم و به آنها عشق بورزیم. حیات روحانی ما بر این حقایق استوار است. سلامت روح و جان ما با این حقایق قوت می‌یابد. فروتنی واقعی در این حقایق شکل می‌گیرد، و پایه‌های اشتیاق برای خدمت روحانی بر این حقایق استوارند.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.