پادشاهی، عهدها، و کانُن عهدعتیق


مجموعه کتابهای عهدعتیق کلام مطلق و مکاشفۀ الهی خدا می‌باشد. دوم تیموتائوس ۳:‏۱۶-‏۱۷ می‌فرماید «تمامی کتب از الهام خدا است و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود.» از این‌رو، بر ما واجب است که کلام خدا در عهدعتیق را مطالعه و کندوکاو نماییم.

در این سری از درسها به بررسی کامل عهدعتیق خواهیم پرداخت. نام این سری درسها «پادشاهی، عهدها، و کانُن عهدعتیق» می‌باشد که به بررسی سه بُعد مهم این مکاشفۀ الهی می‌پردازد. پادشاهی خدا درونمایۀ اصلی عهدعتیق است. به لحاظ تاریخی، بنیاد این پادشاهی از طریق عهدهای خدا با قومش بنا گذاشته شد. در کلام الهام‌شدۀ (کانُن) عهدعتیق، خدا به وسیلۀ این عهدها نیازهای قوم خود را نیز در زمانها و مکانهای مشخص تأمین نمود.

 

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.