26 ـ خدا بی خدایان را عادل می شمارد

“26 ـ خدا بی خدایان را عادل می شمارد”.

این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.