Wayne Grudem


باورهای مسیحی

این کتاب خوانا و شیوا، که به بررسی بیست باور اساسی ایمان مسیحی می‌پردازد، چکیده‌ای است از کتاب «الهیات نظام‌مند» به قلم وِین گورودم که جایزه‌ای را هم از آنِ خود نموده و مورد تحسین و تقدیر بسیاری از شبانان و معلمان الهیات قرار گرفته است. گورودم و پسرش، اِلیوت، خلاصه‌ای از حقایق اساسی الهیات بیشتر بخوانید