توماس شراینر - Thomas Schreiner


مرد و زن، یک در مسیح (مطالعۀ تفسیری و الهیاتی نامه‌های پولس)

فیلیپ پِین ۳۶ سال بر روی موضوع نقش زنان در خانه و کلیسا مطالعه و کار کرده است. پس می‌توان گفت که این اثر، “مرد و زن، یک در مسیح؛ مطالعۀ تفسیری و الهیاتی نامه‌های پولس”، حاصل جمع‌بندی یک عمر مطالعه است و شاهکار نویسنده به شمار می‌رود. کسانی که با آثار پِین آشنا هستند، بیشتر بخوانید