پل تریپ - Paul Tripp


۵ دلیل که چرا خدا ما را به انتظار دعوت می‌کند

در خدمت، شما به انتظار فراخوانده می‌شوید، در عین حال درک خود انتظار، به صورت شخصی و جمعی دشوار است. بنابراین مهم است که تشخیص دهیم، دلایل خوب بسیاری وجود دارند که چرا انتظار نه تنها گریزناپذیر بلکه ضروری و مفید است. در اینجا چند دلیل ذکر شده است.