مِلیسا کروگِر - Melisa Kruger


۵ اصل برای تربیت کودکان شما

قبل از اینکه بچه‌دار شوم، سالها به‌عنوان مشاور کمپ و معلم یک دبیرستان بزرگ و عمومی کار می‌کردم. هر دوی این حیطه‌ها اهمیت انضباط و تأدیب را در رشد کودک به من آموختند. کمپ تابستانی‌ که فاقد ساختار و قانون است فوراً به نسخه‌ای مثل رمان سالار مگس‌ها تبدیل می‌شود. اگر نظم در کلاس درس بیشتر بخوانید