Mary Kassian


مکمل‌گرایی برای مبتدیان

چند ‌وقت ‌پیش یک گزارش‌گر از من خواست مکمل‌گرایی[1] را برایش تعریف کنم، او نمی‌­دانست منظور از این واژه چیست و این اصلا عجیب نیست. عبارت “مکمل‌بودن[2]” در کتاب ‌مقدس نیامده است، اما برای خلاصه کردن یک مفهوم کتاب‌مقدسی از آن استفاده می‌­شود. درست شبیه کلمۀ “تثلیث” است. کتاب‌ مقدس هرگز این کلمه را به بیشتر بخوانید