جی دی گریر - J. D. Greear


۷ حقیقت دربارۀ جهنم

زمانی سی. اس. لوئیس در مورد جهنم نوشت: “اگر در قدرت من باشد، هیچ آموزه‌ای بیش از این وجود ندارد که مایل باشم آن را از مسیحیت حذف کنم”. از بسیاری جهات با او موافقم. هیچ ‌کس، از جمله مسیحیان، نباید از ایدۀ جهنم خوشش بیاید. کسانی از ما که به جهنم اعتقاد دارند سادیست‌هایی بیشتر بخوانید